| |     ћирилица | latinica  
Home
ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe s rozlohou 49 036 km2. Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny, čím sa oficiálnou menou stalo euro (1€ = 100 centov), ktoré vystriedalo slovenskú korunu.

ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽEM PRACOVAŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?

- ZAMESTNÁVANIE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky alebo váš predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť (§ 2 písm. a) ods. 1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z.), môžete požiadať o preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Vydá vám ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako držiteľ preukazu Slováka žijúceho v zahraničí nepotrebujete v Slovenskej republike povolenie na zamestnanie. Podrobnosti o získaní statusu zahraničného Slováka sú uvedené na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-pre-vyda- nie-osvedcenia-ziadatelovi).

- ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Dôležité upozornenie: Tam, kde sa uvádza „štátny občan tretieho štátu“, sa rozumie štátny občan štátu, ktorým nie sú štáty EÚ/ EHP ani Švajčiarska konfederácia. Štátny občan tretieho štátu je teda aj srbský občan.

1) Ak sa chystáte pracovať v Slovenskej republike a máte prisľúbenú pracovnú zmluvu, musíte požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. O prechodný pobyt na účel zamestnania môžete požiadať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Srbsku, prípadne na príslušnom policajnom útvare v Slovenskej republike.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (akceptuje sa len predpísaný formát prísľubu na zamestnanie),

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ak je na nahlásené pracovné miesto kladená požiadavka na odbornú spôsobilosť, je potrebné preukázať aj príslušnú odbornú spôso- bilosť doložením príslušných dokumentov.

2) Ak sa chystáte na území Slovenskej republiky vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, musíte požiadať o udelenie prechodného pobytu, tzv. „modrá karta“.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (akceptuje sa len predpísaný formát prísľubu na zamestnanie),

• doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedenému v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní v prípade regulovaných povolaní vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Stredisko pre uznávanie dokladov: https://www.minedu.sk/kon-takty-a-strankove-hodiny/.

3) Ak sa chystáte v Slovenskej republike pracovať za účelom sezónnej práce, musíte mať:

• povolenie na sezónne zamestnanie, ak toto zamestnanie má trvať menej ako 90 dní, alebo,

• udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, ak toto zamestnanie má trvať viac ako 90 dní, ale najviac 180 dní (postup obdobne ako v bode 1)

O udelenie povolenia na zamestnanie môžete požiadať úrad práce, v územnom obvode ktorého budete vykonávať prácu na predpísanom formulári. Žiadosť môže podať aj budúci zamestnávateľ.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• kópiu pracovnej zmluvy/prísľubu na zamestnanie a úrad- ne overený doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, v úradnom preklade do slovenského jazyka.

4) Ak vás do Slovenskej republiky na výkon práce vyšle váš srbský zamestnávateľ, budete potrebovať:

• povolenie na zamestnanie (ak toto vyslanie bude trvať menej ako 90 dní) alebo

• povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania (ak toto vyslanie bude trvať dlhšie ako 90 dní).

Postup obdobne ako v bode 1 a 3.

Upozornenie: S platným povolením na zamestnanie a s ude- leným prechodným pobytom na účel zamestnania môžete vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených v povolení na zamestnanie, inak sa takéto zamestnanie bude považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa vám môže odňať.

5) V akej situácii sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie (najčastejšie situácie):

• ak máte priznaný štatút zahraničného Slováka a máte prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

• ak vás vyšle zamestnávateľ z iného členského štátu EU/EHP,

• zákon o službách zamestnanosti v § 23a stanovuje aj ďalšie možnosti.

Viac informácií na www.upsvar.sk – zamestnávateľ - zamestnávanie cudzincov. V uvedených prípadoch začiatok a skončenie zamestnania/ vyslania oznamuje zamestnávateľ/príjemca služby úradu práce na predpísanom formulári – informačná karta do 7 pracovných dní.

- VYSLANIE ZAMESTNANCA PODĽA ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SRBSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ PLATNEJ OD 1. MARCA 2013

Ak vás na územie Slovenskej republiky vyšle pracovať zamestnávateľ so sídlom v Srbskej republike, vzťahujú sa na vás právne predpisy Srbskej republiky tak, akoby ste zamestnanie vykonávali tam. Takéto pravidlo sa uplatňuje najdlhšie po dobu 24 mesiacov. V tomto prípade sa zamestnanec na účely kontroly preukazuje tlačivom SK/SRB 101, ktoré v Slovenskej republike vydáva Sociálna poisťovňa a tlačivom SRB/SK 101, ktoré vydáva v Srbskej republike organizačná jednotka Republikového fondu zdravotného poistenia. Toto tlačivo potvrdzuje, že zamestnanec je sociálne poistený v Srbskej republike.

- VYSLANIE ZAMESTNANCA PODĽA NARIADENIA EÚ Č. 883/2004 O KOORDINÁCIÍ SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Ak ste vyslaný z územia členského štátu EÚ, v ktorom máte riadny pobyt, na územie ďalšieho členského štátu, bude sa na vás vzťahovať nariadenie EÚ č. 883/2004.

Príklad: Štátny občan Srbskej republiky má riadny pobyt v Maďarsku a je tam zamestnaný. Následne je svojím maďar- ským zamestnávateľom vyslaný na územie Slovenskej republiky. V takomto prípade mu vydá maďarská príslušná inštitúcia, u ktorej je poistený, prenosný dokument A1, ktorý potvrdzuje príslušnosť k maďarským právnym predpisom.

Na účely tohto vyslania musíte mať vydaný dokument A1, ktorý vydáva inštitúcia členského štátu EÚ, z ktorého ste vyslaný. Toto tlačivo potvrdzuje, že zamestnanec je sociálne poistený v štáte vyslania a ním sa zamestnanec preukazuje.

- ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY AGENTÚRAMI NA SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA ALEBO AGENTÚRAMI DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA

Ak vás do Slovenskej republiky vyšle pracovať agentúra na sprostredkovanie zamestnania alebo agentúra dočasného zamestnávania, musíte pracovať za minimálne takých podmienok, za akých pracujú riadni (kmeňoví) zamestnanci u daného zamestnávateľa. Týka sa to napr. pracovného času, odpočinku, dovolenky či mzdových podmienok.

Povinnosti zamestnávateľov ohľadom ubytovania, prepravy a stravovania zamestnancov vyslaných dočasne zo Srbskej republiky na územie Slovenskej republiky sa riadia právnymi predpismi Srbskej republiky.

Od 1. mája 2018 sa v Slovenskej republike zavádza povinnosť slovenskému zamestnávateľovi, zabezpečiť ubytovanie pre zamestnanca, ktorý je vyslaný zo Srbskej republiky alebo je vyslaný zo štátu EÚ/EHP.

NA ČO MÁM NÁROK, AK PRACUJEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?

- PRACOVNÁ ZMLUVA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Ak uzatvárate pracovnú zmluvu s trvalým miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, odporúčame vám dohodnúť sa so zamestnávateľom na tom, aby vaša pracovná zmluva podliehala slovenskému právnemu poriadku. Ak sa na tom so zamestnávateľom v pracovnej zmluve nedohod- nete, aj tak sa na vás bude vzťahovať väčšina ustanovení Zákon- níka práce Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí najmä § 85, § 91, § 92, § 93, § 100 až § 117, § 118 až § 135 a § 152:

- Pracovný čas, ktorý je najviac 40 hodín týždenne (v priemere).

- Prestávka v práci - ak je pracovná zmena dlhšia ako šesť hodín, musí sa poskytnúť prestávka v trvaní 30 minút.

- Nepretržitý denný odpočinok je minimálne 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny.

- Nepretržitý odpočinok v týždni je napr. raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

- Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

- Minimálna mzda v roku 2018 je 2,759 €/hod., resp. 480€ mesačne.

- Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie, a prispievať na stravovanie (v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 %).

- SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VRÁTANE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní prispievať na:

1. Sociálne poistenie, z ktorého sú hradené:

a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehoten- stva a materstva,

b) dôchodkové poistenie, a to:

    b1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

   b2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia,

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“) a choroby z povolania (platí len zamestnávateľ),

d) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestna- nosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Dávka sa poskytuje najviac 6 mesiacov. Pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa postupuje podľa slovenských práv- nych predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle Sociálnej poisťovne (http://www.socpoist.sk/vdok_simple-zakladne- informacie-k-zmluve-medzi-slovenskou-republikou-a-srb- skou-republikou-/1550s55857c)

2. Zdravotné poistenie, z ktorého je hradená zdravotná starostlivosť, ambulantná starostlivosť, ústavná a lekárenská starostlivosť.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR?

Ak pracujete v Slovenskej republike, je dôležité, aby ste mali platnú pracovnú zmluvu a zamestnávateľ za vás hradil odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak pracujete bez pracovnej zmluvy a zamestnávateľ za vás nehradí odvody na poistenie, pracujete v Slovenskej republike nelegálne, teda protizákonne. Za takúto prácu môže byť pokutovaný nielen váš zamestnáva- teľ, ale aj vy. Slovenské inšpektoráty práce vám môžu za tento priestupok uložiť pokutu do výšky 331 eur.

NA KOHO SA MÔŽEM OBRÁTIŤ, AK POTREBUJEM POMOC?

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na slovenskú inšpekciu práce. (Národný inšpektorát práce; www.safework.gov.sk) Obrátiť sa môžete aj na odborovú organizáciu v podniku, kde pracujete, alebo na príslušný okresný súd. 

Užitočné linky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk
Sociálna poisťovňa  www.socpoist.sk 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Dôvera www.dovera.sk
Union www.union.sk
Národný inšpektorát práce www.safework.gov.sk
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade www.mzv.sk/web/belehrad
Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave www.bratislava.mfa.rs

 


Print version
News
Minister I. Dacic participates in the OSCE Ministerial Council Meeting in Bratislava
"Jasenovac - Osviencim Balkanu" - podujatia v Košiciach a Prešove, 8. a 9. decembra 2019
Výstava obrazov insitných umelcov z Kovačice, Banská Bystrica, 4. november 2019
SPU v Nitre udelila čestné doktoráty prof. Ј. Kišgecimu
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić položil počas návštevy na Slovensku vence na Srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi
Ministri Dačić a Lajčák podpísali Dohodu o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić rokoval so slovenským ministrom Miroslavom Lajčákom
Vernisáž diel srbských ilustrátorov detských kníh v Medzinárodnom dome umenia pre Deti Bibiana v Bratislave, 1. augusta 2019
Prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić sa zúčastnil na Fóre GLOBSEC 2019
Minister Ivica Dačić sa zúčastnil na Výročnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Západného Balkánu v Bratislave
Koncert Nemanje Radulovic, 7. august 2019, v Starej tržnici, Bratislava
Slovenskí mládenci si pripomenuli obete agresie NATO
Oslava Dna statnosti Srbskej republiky
Návšteva Any Brnabić, predsedníčky Vlády Srbskej republiky, v Slovenskej republike, 11. decembra 2018
Prezentácia knihy „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ a otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice v Národnej banky Slovenska
Abolished visas for citisens of Antigua and Barbuda, Grenada, Commonwealth of Dominica and Trinidad and Tobago
Návšteva štátneho tajomníka Nemanje Stevanovića na Slovensku: Srbsko prehlbuje ekonomickú a politickú spoluprácu so Slovenskom
Prezentácia knihy Chlapček z Hrášku
Decision on termination of the validity of the Decision on the abolition of visas for entry into the Republic of Serbia for the nationals of the Islamic Republic of Iran, holders of ordinary passports
Návšteva srbského cintorína vo Veľkom Mederi
Veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić mal stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom
Bývalý prezident Slovenskej republiky R. Schuster na návšteve na Veľvyslanectve Srbskej republiky
Prezentácia potenciálov Srbska, Vojvodiny, Belehradu, Nového Sadu a Nišu v oblasti cestovného ruchu v Bratislave a Martine v dňoch 9. až 12. júla 2018
Historicky prejav Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Národnej rade Srbskej republiky počas jeho návštevy 7. júna 2018
Návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A. Danka v Srbskej republike v dňoch 6. a 7. júna 2018.
Awarding of the honorary doctorate degree to Prof. Joseph Wang D.Sc. at the Comenius University in Bratislava
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BURUNDI
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF ТHE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, HOLDERS OF ORDINARY PASSPORTS
Exhibition of Slovak naïve art from Serbia at UN Headquarters in New York
ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Deň spomienky na vyhnaných a trpiacich vo vojensko-policajnej akcii „Búrka“ („Oluja“)
Decision of the Government of the Republic of Serbia to allow visa-free entrance to holders of foreign travel documents
News - Archive