| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 8:00 – 16:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 09:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAČKA REPUBLIKA

Telefon: + 4212 / 544-31-927, 544-31-928 Lokacija/Mapa
Telefon: + 4212 / 544-31-929 Konzularna nadležnost
Fax:       + 4212 / 544-31-933 Počasni konzuli
E-mail: embassy.bratislava@mfa.rs  
Veb sajt: http://www.bratislava.mfa.gov.rs  

 

Pozdravna reč ambasadora

Poštovani,

Dobrodošli na veb stranicu Ambasade Republike Srbije u Bratislavi!

Predsednik Republike Srbije g. Aleksandar Vučić mi je ukazom o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Republici Slovačkoj ukazao izuzetnu čast i privilegiju da služim svojoj otadžbini u prijateljskoj i nadasve izuzetnoj zemlji i da ovde zastupam politiku i stavove Vlade Republike Srbije.

Moja misija je relativno jednostavna, jer su Slovaci Srbima veoma blizak narod. Već skoro tri veka, kao ravnopravni građani, više od 50.000 Slovaka živi u mojoj otadžbini, a među njima su mnogi moji prijatelji.

Čitav moj životni put je vezan za svet medicine i zdravstvene zaštite, a politika i diplomatija su ljubav kojoj sam posvetio veliku energiju i strast u nadi da možda mogu doprineti stvaranju boljeg, pravednijeg sveta i pre svega sveta kome je mir i ekonomski razvoj najviši cilj.

Slovačkoj Republici i narodu želim da poručim da će srpski narod vekovima pamtiti i uvažavati njihov principijelni stav i odnos prema južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, što znači i prema Srbima i Srbiji. Kao neko ko je na tom prostoru rođen autentično ću predstavljati stavove i inicijative Predsednika i Vlade Republike Srbije.

Nastojaću da pružim priliku da slovačkoj javnosti Republiku Srbiju i srpski narod predstave Slovaci koji vekovima žive u Srbiji i sa Srbima, ubeđen da oni mogu objektivno da svedoče.

Informisaćemo Vas uveren sam pošteno i istinito o aktivnostima Ambasade i najvažnijim dešavanjima u našoj zemlji.

Ambasador

Prof. dr Momčilo Babić


 
- OBAVEŠTENJA -

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, koji će trajati od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:

Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti: 

 • Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE
 • Podrška izradi i akviziciji udzbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države, Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: KNjIGE
 • Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE
 • Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA
 • Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS
 • Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA. 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1) organizacije u dijaspori;

2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

 Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)

 • Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
 • Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

 • Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

 Poželjna prateća dokumentacija:

 • Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;
 • Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;
 • Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2021. godine.

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs  20. januara 2020. godine, i u listu ,,Vesti”.

Rok i način dostavljanja projekata:

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 10. februara 2020. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 52.500.000 (slovima: pedeset dva miliona pet stotina hiljada) dinara i to: 5.000.000 (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i  47.500.000  (slovima: četrdeset sedam miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći  iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada)  dinara.                                                                   

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budzeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

 

Upis u matične knjige rođenih u Republici Srbiji lica kojima su izvodi iz MKR izdati od strane bivših republika SFRJ – obaveštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Imajući u vidu da se u narednom periodu 2018-2019. godine, očekuje povećan broj zahteva građana za ,,zamenu’’ biometrijskog pasoša Republike Srbije, usled isteka roka važenja prethodnog, Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava sve građane koji u prethodnom periodu (tj. u periodu od stupanja na snagu propisa u oblasti izdavanja biometrijskih dokumenata) nisu izvršili obavezu upisa u matične knjige Republike Srbije, da bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke, iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa u Matične knjige Republike Srbije.

Prednje iz razloga što, ukoliko ne postupe po navedenom, nadležne policijske uprave MUP Republike Srbije koje budu rešavale po zahtevima za izdavanje putnih isprava naših državljana podnetih diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, zahtevaće dopunu zahteva ažurnim podacima o upisu u matične knjige R.Srbije.

Upis u registar Matičnih knjiga rođenih u Srbiji neophodan je u cilju jednoobraznog popunjavanja Centralnog registra koji se vodi u Republici Srbiji, na osnovu javnih isprava RS (u konkretnom slučaju – izvod iz matične knjige rođenih Republike Srbije).

 

Narodna banka Srbije izradila Finansijski vodič za povratnike

Narodna banka Srbije izradila je Finansijski vodič za povratnike, građane koji se vraćaju u Srbiju, a koji objašnjava kako se na njih odnose devizni propisi države Srbije. 

Finansijskim vodičem za povratnike NBS nastoji da unapredi informisanost naših građana koji žele da se vrate u Republiku Srbiju (RS) kako bi se stvorili uslovi za njihov lakši povratak i bržu integraciju, kao za raspolaganje njihovim novcem. 

Cilj Finansijskog vodiča jeste da se na jednom mestu, jednostavno i sveobuhvatno, pruže informacije u vezi s većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja koje su značajne za povratak naših građana iz inostranstva, u skladu sa zakonom o deviznom poslovanju. 

Finansijskom vodiču možete pristupiti putem sajta Narodne banke Srbije na sledećem linku: 

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/finansijski_vodic_za_povratnike.pdf

Verzija na engleskom jeziku:

https://www.nbs.rs/internet/english/20/dev/finansijski_vodic_za_povratnike_e.pdf


___________________________________________________________________

INFORMACIJA O USLOVIMA ZAPOŠLjAVANjA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI


 
 
Оtkrivena bista Nikole Tesle u Slovačkom radiju

U organizaciji Udruženja Srba u Slovačkoj, u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Slovačkoj Republici i uz pokroviteljstvo ministra kulture Slovačke Republike LJ. Lašakove, 22. januara 2020. godine, u zgradi Slovačkog radija otkrivena je bista Nikole Tesle. Bista će trajno ostati na ovom mestu, kao znak sećanja na životne i radne uspehe srpskog inovatora i genija.

Otkrivanju biste su prisustvovali: A. Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture R. Srbije, M. Babić, ambasador R. Srbije u Slovačkoj R, D. Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine, J. Reznik, generalni direktor Radio-televizije Slovačke, M. Fikar, rektor Tehničkog Univerziteta u Bratislavi, ambasador M. Ciganj, direktor Sektora za međunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture Slovačke R, N. Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine, Z. Vapa, direktor pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Đ. Holenji, gradonačelnik grada Veliki Međer, mnogobrojni gosti iz srpskih udruženja širom sveta, kao i veliki broj značajnih ličnosti iz društvenog i političkog života Slovačke. Ovim povodom je upriličen i kulturno-umetnički program.

 

Prilog u večernjem dnevniku na RTVS (od 00:47:30) : https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/210307


Ministar I. Dačić učestvovao na Ministarskom savetu OEBS-a u Bratislavi

0512 daccich_oeb1Istupanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na 26. ministarskom savetu OEBS-u koji se održava u Bratislavi:

„Ekselencije,
Poštovane kolege,
Dame i gospodo,

Približavamo se kraju još jedne u nizu godina tokom koje je naša Organizacija bila suočena sa ozbiljnim i nagomilanim problemima. Uprkos neumornim naporima slovačkog i prethodnih predsedavanja da države učesnice uključe u suštinski dijalog koji bi vodio jačanju naše Organizacije i njenom efikasnijem delovanju, a samim tim i povećaju bezbednost u regionu OEBS-a, ovaj cilj je još uvek daleko, a „dinamika Organizacije" – dozvolite mi da citiram predsedavajućeg Lajčaka - nije onakva kakvu želimo. Dobar početak u pronalaženju puta za izlazak iz ove komplikovane situacije bi bio da države učesnice prihvate da nije neophodno da svi imamo iste poglede na postojeće probleme i izazove, ali da moramo poštovati naše različitosti, pokazati otvorenost da u dobroj veri pristupimo dijalogu i težimo kompromis u otklanjanju ili bar smanjenju bezbednosnih rizika. Ne smemo se odreći diplomatije, jer to otvara vrata sukobima.

Naredna godine je simbolična iz nekoliko razloga. Obeležavamo 75 godina od završetka Drugog svetskog rata, čije lekcije ne smemo zaboraviti. Kao predstavnik zemlje koja je podnela izuzetne žrtve u borbi protiv nacizma, imam posebnu odgovornost i obavezu da naglasim da se užasi Drugog svetskog rata više nikad, ni u jednom obliku ne smeju ponoviti. S tim u vezi, moralna obaveza svih nas je da se zajednički borimo protiv bilo kakvih pokušaja relativizacije događaja iz Drugog svetskog rata – koji se nažalost i danas dešavaju na prostoru OEBS-a. U tom smislu, Srbija posebno podržava usvajanje Ministarske deklaracija povodom 75-godišnjice završetka Drugog svetskog rata, čiji je bila ko-sponzor.

Naredne godine, takođe, obeležavamo usvajanje najznačajnijih dokumenata OEBS-a kojima su ne samo postavljeni temelji naše Organizacije, već je i učvršćen međunarodni poredak, nastao nakon Drugog svetskog rata. Pored obeležavanja 20 godina od usvajanja Povelje o evropskoj bezbednosti, naredne godine obeležavamo i 45 godina od usvajanja Helsinškog završnog akta, koji je definisao 10 osnovnih principa regulisanja odnosa između država, poput jednakosti između država, poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, nepovredivost međunarodno priznatih granica, rešavanja svih sporova mirnim putem kroz obostrano prihvatljiva rešenja.

Dozvolite mi da se nakratko osvrnem i na situaciju na Zapadnom Balkanu, koji je u ovom trenutku duboko razočaran ne samo usporavanjem, već zastojem procesa proširenja EU. Ovakva situacija šalje lošu poruku državama regiona i pogoduje jačanju radikalizma, kao i jačanju unilateralizma u rešavanju zajedničkih problema.
Duboko verujem da je, jedino kroz kompromis, fleksibilnost i spremnost da se uvaže i interesi drugih, a ne samo sopstveni, moguće doći do održivih rešenja za probleme koji su prisutni u regionu.

I pored ovakvog pristupa Republike Srbije, moram da ukažem da je dijalog Beograda i Prištine blokiran već duže od godinu dana. Prištinski političari su svojim neodgovornim, unilateralnim potezima, poput uvođenja taksi od 100 posto na robu iz centralne Srbije, ne samo ugrozili opstanak i prava srpske zajednice na KiM i prekršili regionalni CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini, već su onemogućili postizanje kompromisnog i održivog rešenja sa kojim se ni jedna strana ne bi osećala kao pobednik ili pobeđeni. U cilju pronalaženja ovakvog rešenja, očekujemo da i međunarodna zajednica utiče na nove prištinske vlasti da ukinu ovu jednostranu meru i da se u dobroj veri vrati dijalogu kao jedinom načinu za rešavanje problema u Pokrajini.

Hvala!"


„Jasenovački mučenici“ - liturgija, predavanje o logoru u Jasenovcu, izložba slika i koncert hora, u Košicama 8. decembra i Prešovu 9. decembra 2019. godine

Udruženje ResArtis iz Košica u saradnji sa Pravoslavnom crkvom u Slovačkoj i Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom u Prešovu, uz podršku Ambasade R.Srbije u Slovačkoj, organizovalo je, 8. i 9. decembra u Košicama i Prešovu, dešavanje pod nazivom „Jasenovački mučenici“. Ispred Ambasade R. Srbije učešće je uzeo prvi savetnik D.Stojović.


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova