| |     ћирилица | latinica  
Home
ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe s rozlohou 49 036 km2. Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny, čím sa oficiálnou menou stalo euro (1€ = 100 centov), ktoré vystriedalo slovenskú korunu.

ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽEM PRACOVAŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?

- ZAMESTNÁVANIE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky alebo váš predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť (§ 2 písm. a) ods. 1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z.), môžete požiadať o preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Vydá vám ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako držiteľ preukazu Slováka žijúceho v zahraničí nepotrebujete v Slovenskej republike povolenie na zamestnanie. Podrobnosti o získaní statusu zahraničného Slováka sú uvedené na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-pre-vyda- nie-osvedcenia-ziadatelovi).

- ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Dôležité upozornenie: Tam, kde sa uvádza „štátny občan tretieho štátu“, sa rozumie štátny občan štátu, ktorým nie sú štáty EÚ/ EHP ani Švajčiarska konfederácia. Štátny občan tretieho štátu je teda aj srbský občan.

1) Ak sa chystáte pracovať v Slovenskej republike a máte prisľúbenú pracovnú zmluvu, musíte požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. O prechodný pobyt na účel zamestnania môžete požiadať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Srbsku, prípadne na príslušnom policajnom útvare v Slovenskej republike.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (akceptuje sa len predpísaný formát prísľubu na zamestnanie),

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ak je na nahlásené pracovné miesto kladená požiadavka na odbornú spôsobilosť, je potrebné preukázať aj príslušnú odbornú spôso- bilosť doložením príslušných dokumentov.

2) Ak sa chystáte na území Slovenskej republiky vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, musíte požiadať o udelenie prechodného pobytu, tzv. „modrá karta“.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (akceptuje sa len predpísaný formát prísľubu na zamestnanie),

• doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedenému v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní v prípade regulovaných povolaní vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Stredisko pre uznávanie dokladov: https://www.minedu.sk/kon-takty-a-strankove-hodiny/.

3) Ak sa chystáte v Slovenskej republike pracovať za účelom sezónnej práce, musíte mať:

• povolenie na sezónne zamestnanie, ak toto zamestnanie má trvať menej ako 90 dní, alebo,

• udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, ak toto zamestnanie má trvať viac ako 90 dní, ale najviac 180 dní (postup obdobne ako v bode 1)

O udelenie povolenia na zamestnanie môžete požiadať úrad práce, v územnom obvode ktorého budete vykonávať prácu na predpísanom formulári. Žiadosť môže podať aj budúci zamestnávateľ.

K žiadosti doložíte okrem iného:

• kópiu pracovnej zmluvy/prísľubu na zamestnanie a úrad- ne overený doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, v úradnom preklade do slovenského jazyka.

4) Ak vás do Slovenskej republiky na výkon práce vyšle váš srbský zamestnávateľ, budete potrebovať:

• povolenie na zamestnanie (ak toto vyslanie bude trvať menej ako 90 dní) alebo

• povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania (ak toto vyslanie bude trvať dlhšie ako 90 dní).

Postup obdobne ako v bode 1 a 3.

Upozornenie: S platným povolením na zamestnanie a s ude- leným prechodným pobytom na účel zamestnania môžete vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených v povolení na zamestnanie, inak sa takéto zamestnanie bude považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa vám môže odňať.

5) V akej situácii sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie (najčastejšie situácie):

• ak máte priznaný štatút zahraničného Slováka a máte prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

• ak vás vyšle zamestnávateľ z iného členského štátu EU/EHP,

• zákon o službách zamestnanosti v § 23a stanovuje aj ďalšie možnosti.

Viac informácií na www.upsvar.sk – zamestnávateľ - zamestnávanie cudzincov. V uvedených prípadoch začiatok a skončenie zamestnania/ vyslania oznamuje zamestnávateľ/príjemca služby úradu práce na predpísanom formulári – informačná karta do 7 pracovných dní.

- VYSLANIE ZAMESTNANCA PODĽA ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SRBSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ PLATNEJ OD 1. MARCA 2013

Ak vás na územie Slovenskej republiky vyšle pracovať zamestnávateľ so sídlom v Srbskej republike, vzťahujú sa na vás právne predpisy Srbskej republiky tak, akoby ste zamestnanie vykonávali tam. Takéto pravidlo sa uplatňuje najdlhšie po dobu 24 mesiacov. V tomto prípade sa zamestnanec na účely kontroly preukazuje tlačivom SK/SRB 101, ktoré v Slovenskej republike vydáva Sociálna poisťovňa a tlačivom SRB/SK 101, ktoré vydáva v Srbskej republike organizačná jednotka Republikového fondu zdravotného poistenia. Toto tlačivo potvrdzuje, že zamestnanec je sociálne poistený v Srbskej republike.

- VYSLANIE ZAMESTNANCA PODĽA NARIADENIA EÚ Č. 883/2004 O KOORDINÁCIÍ SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Ak ste vyslaný z územia členského štátu EÚ, v ktorom máte riadny pobyt, na územie ďalšieho členského štátu, bude sa na vás vzťahovať nariadenie EÚ č. 883/2004.

Príklad: Štátny občan Srbskej republiky má riadny pobyt v Maďarsku a je tam zamestnaný. Následne je svojím maďar- ským zamestnávateľom vyslaný na územie Slovenskej republiky. V takomto prípade mu vydá maďarská príslušná inštitúcia, u ktorej je poistený, prenosný dokument A1, ktorý potvrdzuje príslušnosť k maďarským právnym predpisom.

Na účely tohto vyslania musíte mať vydaný dokument A1, ktorý vydáva inštitúcia členského štátu EÚ, z ktorého ste vyslaný. Toto tlačivo potvrdzuje, že zamestnanec je sociálne poistený v štáte vyslania a ním sa zamestnanec preukazuje.

- ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY AGENTÚRAMI NA SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA ALEBO AGENTÚRAMI DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA

Ak vás do Slovenskej republiky vyšle pracovať agentúra na sprostredkovanie zamestnania alebo agentúra dočasného zamestnávania, musíte pracovať za minimálne takých podmienok, za akých pracujú riadni (kmeňoví) zamestnanci u daného zamestnávateľa. Týka sa to napr. pracovného času, odpočinku, dovolenky či mzdových podmienok.

Povinnosti zamestnávateľov ohľadom ubytovania, prepravy a stravovania zamestnancov vyslaných dočasne zo Srbskej republiky na územie Slovenskej republiky sa riadia právnymi predpismi Srbskej republiky.

Od 1. mája 2018 sa v Slovenskej republike zavádza povinnosť slovenskému zamestnávateľovi, zabezpečiť ubytovanie pre zamestnanca, ktorý je vyslaný zo Srbskej republiky alebo je vyslaný zo štátu EÚ/EHP.

NA ČO MÁM NÁROK, AK PRACUJEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?

- PRACOVNÁ ZMLUVA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Ak uzatvárate pracovnú zmluvu s trvalým miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, odporúčame vám dohodnúť sa so zamestnávateľom na tom, aby vaša pracovná zmluva podliehala slovenskému právnemu poriadku. Ak sa na tom so zamestnávateľom v pracovnej zmluve nedohod- nete, aj tak sa na vás bude vzťahovať väčšina ustanovení Zákon- níka práce Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí najmä § 85, § 91, § 92, § 93, § 100 až § 117, § 118 až § 135 a § 152:

- Pracovný čas, ktorý je najviac 40 hodín týždenne (v priemere).

- Prestávka v práci - ak je pracovná zmena dlhšia ako šesť hodín, musí sa poskytnúť prestávka v trvaní 30 minút.

- Nepretržitý denný odpočinok je minimálne 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny.

- Nepretržitý odpočinok v týždni je napr. raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

- Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

- Minimálna mzda v roku 2018 je 2,759 €/hod., resp. 480€ mesačne.

- Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie, a prispievať na stravovanie (v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 %).

- SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VRÁTANE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní prispievať na:

1. Sociálne poistenie, z ktorého sú hradené:

a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehoten- stva a materstva,

b) dôchodkové poistenie, a to:

    b1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

   b2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia,

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“) a choroby z povolania (platí len zamestnávateľ),

d) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestna- nosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Dávka sa poskytuje najviac 6 mesiacov. Pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa postupuje podľa slovenských práv- nych predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle Sociálnej poisťovne (http://www.socpoist.sk/vdok_simple-zakladne- informacie-k-zmluve-medzi-slovenskou-republikou-a-srb- skou-republikou-/1550s55857c)

2. Zdravotné poistenie, z ktorého je hradená zdravotná starostlivosť, ambulantná starostlivosť, ústavná a lekárenská starostlivosť.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR?

Ak pracujete v Slovenskej republike, je dôležité, aby ste mali platnú pracovnú zmluvu a zamestnávateľ za vás hradil odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak pracujete bez pracovnej zmluvy a zamestnávateľ za vás nehradí odvody na poistenie, pracujete v Slovenskej republike nelegálne, teda protizákonne. Za takúto prácu môže byť pokutovaný nielen váš zamestnáva- teľ, ale aj vy. Slovenské inšpektoráty práce vám môžu za tento priestupok uložiť pokutu do výšky 331 eur.

NA KOHO SA MÔŽEM OBRÁTIŤ, AK POTREBUJEM POMOC?

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na slovenskú inšpekciu práce. (Národný inšpektorát práce; www.safework.gov.sk) Obrátiť sa môžete aj na odborovú organizáciu v podniku, kde pracujete, alebo na príslušný okresný súd. 

Užitočné linky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk
Sociálna poisťovňa  www.socpoist.sk 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Dôvera www.dovera.sk
Union www.union.sk
Národný inšpektorát práce www.safework.gov.sk
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade www.mzv.sk/web/belehrad
Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave www.bratislava.mfa.rs

 


Print version
News
Stretnutie veľvyslanca A. Nakića s U. Ruskákom, slovenským kandidátom na funkciu generálneho sekretára OTIF
Veľvyslanec A. Nakić mal zdvorilostné stretnutie s E. Ilievou, veľvyslankyňou S. Macedónska
Veľvyslanec A. Nakić zaželal futbalistovi M. Borjanovi veľa úspechov v jeho ďalšej kariére
Veľvyslanec A. Nakić sa stretol so slovenským veľvyslancom v Srbsku M. Pavúkom
Veľvyslanec A. Nakić s veľvyslancom Turecka na Slovensku o bilaterálnej spolupráci a aktuálnych regionálnych otázkach
Rokovanie veľvyslanca A. Nakića so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Eštokom o posilnení spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom
Veľvyslanec A. Nakić navštívil medzinárodný futbalový turnaj detí, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tímov zo Srbska
Mladí futbalisti Crvenej zvezdy na návšteve Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave
Návšteva študentov srbského jazyka z Filologickej fakulty Univerzity Komenského na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave
Veľvyslanec A. Nakić na zdvorilostnej návšteve u ministra J. Blanára
Slovensko naďalej podporuje Srbsko vo všetkých otázkach národného záujmu
Veľvyslanec A. Nakić na slávnostnom zasadnutí Spolku Slovákov z Juhoslávie-Srbska
Veľvyslanec A. Nakić s G. Murínom, predsedom Klubu priateľov srbskej kultúry
Veľvyslanec A. Nakić odovzdal 27.3.2024 poverovacie listiny prezidentke Slovenskej republiky Z. Čaputovej
Úzka spolupráca medzi Srbskom a Slovenskom bude pokračovať aj v nasledujúcom období
Spomienka na 25. výročie agresie NATO - Žilina, 24. marec 2024
Veľvyslanec A. Nakić s L. Parizekom, predsedom Rady slovenských exportérov - Еxportéri o posilňovaní ekonomickej spolupráce Srbskа a Slovenskа
Veľvyslanec A. Nakić sa stretol so S. Jovankovičom, predsedom Spolku Slovákov z Juhoslávie, a M. Demákom, predsedom Spolku Staropazovčanov na Slovensku
Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dekrét prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića o udelení vyznamenania honorárnemu konzulovi Srbska Mojmírovi Vrlíkovi
Stretnutia veľvyslanca A. Nakića s predstaviteľmi srbských spolkov na Slovensku
Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dňa 22. februára 2024 kópie poverovacích listín
Udelenie štátneho vyznamenania Slovenska Eve Husárikovej, insitnej maliarke zo Srbska
Pripomenutie si výročia utrpenia smrti civilistov a vojakov v tábore Veliki Međer, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2023
Výstava insitnej maľby umelcov z Kovačice v Brezne
Srbské veľvyslanectvo na Slovensku partnerom projektu „Veľvyslanectvo mladých“
Prezentácia medzinárodného veľtrhu „Wine Vision by Open Balkans“ na najväčšom slovenskom vínnom festivale Danube Wine Challenge
Veľvyslanectvo Srbskej republiky sa zapojilo do Dňa otvorenej diplomacie organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Medzinárodná výstava obrazov "Slovanské impresie - žena", 15.6.2023
Predpremiéra filmu "Ako som sa naučila lietať" v Bratislave
V Múzeu holokaustu v Seredi bola 4. apríla 2023 otvorená výstava „Jasenovac“
Tradičná výstava obrazov insitných umelcov zo Srbska v Bratislave
Veľvyslanectvo Srbskej republiky podporuje kampaň OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách
DPM and MFA Dačić met with the President of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic
"Večer srbskej literatúry" v Bratislave 11. novembra 2022
Pripomenutie si Dňa prímeria v prvej svetovej vojne na Slovensku, 11. november 2022.
M. Barlović s poslancami NR SR J. Vaľovou a M. Svrčekom o zlepšení spolupráce
Pripomínanie si výročia mučeníctva civilistov a vojakov v zajateckom tábore Veľký Meder, Slovenská republika, 26. a 27. októbra 2022
Statement by Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia Nikola Selaković at the meeting of the UN Security Council on the report on the work of UNMIK
M. Barlovič na návšteve „Slovenskej legálnej metrológie“
Selaković: Serbia is actively involved in combating terrorism, radicalism and extremism
Výstava obrazov Pavla Hajka, insitného maliara z Kovačice v Etnografickom múzeu v Martine
Foreign Minister Selaković meeting with the Head of the EU Delegation and the Ambassadors of the EU Member States
Veľvyslanectvo Srbska a Archív Vojvodiny spolupracujú na zlepšení vzťahov so Slovenskom
Belgrade to get Centre for Fourth Industrial Revolution
Rozlúčka priateľov
Miroslavovi Demákovi odovzdaná Plaketa za životné dielo Združenia spisovateľov Srbska
"Priateľ Slovenska" - rozhovor veľvyslanca M. Babića pre špeciálne číslo časopisu Hlavné správy
“Nech žije Srbsko” a “Y viva España” - stretnutie s veľvyslankyňou Španielskeho kráľovstva pani Loreou Arribalzaga Ceballos
Stretnutie veľvyslanca Momčila Babića s honorárnym konzulom Srbska v meste Martin Mojmírom Vrlíkom
Opening of cluster 4 important turning point for Serbia
Slovensko naďalej výrazne podporuje Srbsko v otázke Kosova a európskej integrácie
Selaković spoke with Giaufret and EU ambassadors
Serbia expects support for opening clusters by end year
UNESCO’s role extremely important for preservation of Serbian heritage in Kosovo and Metohija
Selaković visited the Serbian Military Cemetery in Veliki Medjer
11. NOVEMBRA O 11:00 NA CINTORÍNE VO VEĽKOM MEDERI OSLÁVUJEME DEŇ VÍŤAZSTVA V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE!
Interview ministra N. Selakovića pre Rozhlas a televíziu Slovenska, poskytnutý počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska 28. októbra 2021.
Address of the President of the Republic of Serbia at the United Nations climate change conference COP26 held in Glasgow
Minister N. Selaković sa dohodol s ministrom I. Korčokom na usporiadaní veľkého podnikateľského fóra v Srbskej republike začiatkom roka 2022
Klub priateľov srbskej kultúry s novými členmi a plánmi
Selaković: Slovak support to Serbia on all issues of vital importance
Selaković spoke with representatives of Serbian associations in Slovakia
Selaković with members of the Club of Friends of Serbian Culture
Selaković called on Slovak companies to invest in Serbia
Minister Selaković with the prime minister of Slovakia on strengthening economic cooperation
Selaković thanked Slovakia for its firm and principled position on the issue of Kosovo and Metohija
Selaković: Slovakia is one of our strongest supporters on the EU path
Continuous communication with EU on further reforms
Stretnutie s veľvyslancom Írska J. E. pánom Dermotom McGauranom
Excellent political and economic cooperation between Serbia and Slovakia
Veľvyslanec M. Babić sa stretol s M. Pavlíkovou a Z. Gadušovou z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
President Vučić attended ceremony of the beginning of works on the modernization and rehabilitation of the Niš-Brestovac railway
Selaković in New York with 28 foreign ministers on economic successes of Serbia and K&M situation
Telephone conversation of President Vučić and General Secretary of NATO
Pristina seriously jeopardised regional stability
Prime Minister Brnabic at Global COVID-19 summit organised by White House
Veľvyslanec Babić na recepcii pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku
Veľvyslanec Babić sa zúčastnil na spomienkovom podujatí pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
Stretnutie veľvyslanca M. Babića s L. Škvareninovou, predsedníčkou Slovensko-srbskej asociácie Dunaj, dňa 9. septembra 2021.
Slovensko neuzná jednostranne vyhlásenú nezávislosť tzv "Kosova"
Vzťahy medzi Srbskom a Talianskom majú neustály vzostupný trend
Rokovanie s R. Bužekom, riaditeľom Politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Veľvyslanec Babić sa zúčastnil ústredného podujatia pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Veľvyslanec Momčilo Babić položil veniec pri pamätníku Slovenského národného povstania v Bratislave
Veľvyslanec Momčilo Babić prijal dňa 24. augusta 2021 Mareka Sobolu, prezidenta združenia Servare et Manere zo Žiliny.
Rozhovor s L. Parízekom, predsedom Rady slovenských exportérov – exporter.sk a bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
V Bratislave bola odhalená pamätná tabuľa Vukovi Karadžičovi
Veľvyslancovi Srbskej republiky v Slovenskej republike p. Momcilovi Babićovi bola odovzdaná medaila Strom pokoja
CENTENARY OF THE DEATH OF KING PETER I KARAĐORĐEVIĆ
CENTENARY OF THE DEATH OF KING PETER I KARAĐORĐEVIĆ
Ján Koniarek (30. január 1878, Voderady – 4. máj 1952, Trnava)
Pripomínanie si Dňa spomienky na všetkých Srbov, zabitých a vyhnaných počas ozbrojenej akcie „Búrka“
SRBI SMÚTIA, KÝM CHORVÁTSKO OSLAVUJE - TRAGICKÁ BILANCIA VOJENSKEJ OPERÁCIE „BÚRKA“
IN MEMORIAM - MIROSLAV BIELIK
President Vučić: We have decided – our goal is the EU, but China is an important partner
Serbia has achieved great success in the field of digitalization
President Vučić participates in the Mini Schengen conference
Selakovic: Strong support of the V4 to the European perspective of the Western Balkans
Prišlo k podpisu Memoranda o spolupráci medzi Srbskou obchodnou komorou a Radou slovenských exportérov
Address by the President of the Republic of Serbia at the session of the United Nations Security Council
Veľvyslanec M. Babić sa zúčastnil virtuálneho ceremoniálu začiatku výstavby vývojového centra a skúšobnej výroby závodu spoločnosti InoBat
Veľvyslanec Momcilo Babić sa zúčastnil virtuálnej konferencie „Innovation Day“, na ktorej sa predstavila slovenská spoločnosť Aliter Technologies
Stretnutie veľvyslanca M. Babića s L. Škvareninovou, predsedníčkou Slovensko-Srbskej asociácie Dunaj, 25. mája 2021.
Minister Selaković predstavil novú službu „e-Konzulat“
Stretnutie s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky J.E. pánom SUN Lijie
Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Janou Vaľovou a Milošom Svrčekom
Stretnutie veľvyslanca Momčila Babića s honorárnym konzulom Srbska v meste Martin Doc. MUDr. Mojmírom Vrlíkom, CSc.
Veľvyslanec M. Babić položil veniec pri príležitosti Dňa víťazstva, 9. mája 2021
Vucic: We consider Europe our home
Selakovic congratulates Josep Borrell on Europe Day
Denník „SME“ o úspešnosti očkovania v Srbskej republike
Stretnutie s veľvyslancom Ruskej federácie Ј.E. pánom Igorom Borisovičom Bratčikovom
Stretnutie s veľvyslancom Tureckej republiky J.E. pánom Junusom Dimirerom
President Vučić met via video link with representatives of the IMF delegation
Veľvyslanec Momčilo Babić sa zúčastnil na virtuálnej konferencii „Deň inovácií“, na ktorej vystúpil s príhovorom
Meeting with the World Health Organization Regional Director for Europe
WHO describes immunisation process in Serbia as impressive
Selaković: Priština zotrváva v kampani nenávisti voči srbskému ľudu
Selaković: Politický extrémizmus Albáncov v Kosove a Metohiji silnie
Pripomíname si Deň pamiatky obetí agresie NATO
Pripomíname si Deň spomienky na 17. marca 2004 - Pogrom v Kosove a Metohiji
Meeting with the Head of the Delegation of the European Union
Selakovic: Fight against all forms of crime is a priority of the Serbian Government
La République de Serbie au Mois de la Francophonie
Metropolitan Porfirije of Zagreb and Ljubljana elected as the new Patriarch of Serbia
Video on the occasion of the Statehood Day of the Republic of Serbia
Minister Selaković: We are not giving up on EU membership
Meeting with the Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic
President Vucic: Serbia is ready for dialogue on Kosovo and Metohija, but will refuse being humiliated
Minister Selakovic: Friendly relations between Serbia and Slovakia
Meeting with the Head of the Delegation of the European Union to Serbia
Meeting with the Ambassador of the Slovak Republic
Minister Selakovic speaks for Politika: The year of rejuvenation of Serbian diplomacy
Relations between Serbia and Slovakia are traditionally good and friendly
President Vucic: Serbia is the first in Europe in terms of growth
Every Serb in the diaspora is potentially a lobbyist
Minister Selakovic: New ambassadors will be appointed this year, but the goals remain the same
Stretnutie s veľvyslancami členských štátov EÚ akreditovanými v Srbsku a vedúcim delegácie EÚ
President meets the ambassadors of the EU member states accredited to Serbia and the head of the European Union Delegation
Serbian Prime Minister the first PM in Europe to receive a Covid-19 vaccine
Minister Selaković s veľvyslancami krajín Vyšehradskej skupiny
Selakovic with the Ambassadors of the Visegrad Group countries
Minister Selakovic: Full EU membership remains a priority of the new Government
Minister Selakovic met with leadership of the Danube Commission in Budapest
Brnabic and Borrell: Political and economic aspects of negotiations
J. Joksimović and Roth on Serbia’s negotiations and new methodology
STATEMENT BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Serbian Patriarch Irinej reposed in the Lord
Minister I. Dacic participates in the OSCE Ministerial Council Meeting in Bratislava
"Jasenovac - Osviencim Balkanu" - podujatia v Košiciach a Prešove, 8. a 9. decembra 2019
Výstava obrazov insitných umelcov z Kovačice, Banská Bystrica, 4. november 2019
SPU v Nitre udelila čestné doktoráty prof. Ј. Kišgecimu
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić položil počas návštevy na Slovensku vence na Srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi
Ministri Dačić a Lajčák podpísali Dohodu o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií
Minister zahraničných vecí Ivica Dačić rokoval so slovenským ministrom Miroslavom Lajčákom
Vernisáž diel srbských ilustrátorov detských kníh v Medzinárodnom dome umenia pre Deti Bibiana v Bratislave, 1. augusta 2019
Prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić sa zúčastnil na Fóre GLOBSEC 2019
Minister Ivica Dačić sa zúčastnil na Výročnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Západného Balkánu v Bratislave
Koncert Nemanje Radulovic, 7. august 2019, v Starej tržnici, Bratislava
Slovenskí mládenci si pripomenuli obete agresie NATO
Oslava Dna statnosti Srbskej republiky
Návšteva Any Brnabić, predsedníčky Vlády Srbskej republiky, v Slovenskej republike, 11. decembra 2018
Prezentácia knihy „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ a otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice v Národnej banky Slovenska
Abolished visas for citisens of Antigua and Barbuda, Grenada, Commonwealth of Dominica and Trinidad and Tobago
Návšteva štátneho tajomníka Nemanje Stevanovića na Slovensku: Srbsko prehlbuje ekonomickú a politickú spoluprácu so Slovenskom
Prezentácia knihy Chlapček z Hrášku
Decision on termination of the validity of the Decision on the abolition of visas for entry into the Republic of Serbia for the nationals of the Islamic Republic of Iran, holders of ordinary passports
Návšteva srbského cintorína vo Veľkom Mederi
Veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić mal stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom
Bývalý prezident Slovenskej republiky R. Schuster na návšteve na Veľvyslanectve Srbskej republiky
Prezentácia potenciálov Srbska, Vojvodiny, Belehradu, Nového Sadu a Nišu v oblasti cestovného ruchu v Bratislave a Martine v dňoch 9. až 12. júla 2018
Historicky prejav Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Národnej rade Srbskej republiky počas jeho návštevy 7. júna 2018
Návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A. Danka v Srbskej republike v dňoch 6. a 7. júna 2018.
Awarding of the honorary doctorate degree to Prof. Joseph Wang D.Sc. at the Comenius University in Bratislava
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BURUNDI
ABOLISHED VISAS FOR CITIZENS OF ТHE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, HOLDERS OF ORDINARY PASSPORTS
Exhibition of Slovak naïve art from Serbia at UN Headquarters in New York
ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Deň spomienky na vyhnaných a trpiacich vo vojensko-policajnej akcii „Búrka“ („Oluja“)
Decision of the Government of the Republic of Serbia to allow visa-free entrance to holders of foreign travel documents
News - Archive